Provozní řád

Z důvodu zajištění bezpečného provozu a ochrany zdraví v prostoru areálu stájí Branišovice (dále jen „areál“) se vydává tento Provozní řád, který je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu:

I. Všeobecné pokyny pro návštěvníky areálu

1. Je nutné dodržovat pověřenou osobou ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní pokyny a další podmínky provozu stáje.
2. Všechny osoby, které vstupují do areálu, jsou povinny se seznámit s těmito pokyny ještě před vstupem do areálu.
3. Areál je přístupný po souhlasu provozovatele nebo majitele areálu (oba dále jen jako „provozovatel“), a to zejména do prostoru stájí. Všechny osoby se po příchodu do prostor stájí hlásí provozovateli. Třetí osoby, hosté podnájemce se v areálu pohybují pouze v přítomnosti podnájemce. Třetí osoba, která bude pečovat o ustájené zvíře, tato musí být představena provozovateli stájí.
4. Děti mladší 12 let mají pohyb v areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. Třetí osoby, hosté podnájemce se v areálu pohybují pouze v přítomnosti podnájemce. Za bezpečí dětí odpovídají jejich rodiče.
5. Vstup do areálu je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám v karanténě.
6. Vodit psy do areálu je dovoleno. Psi se v areálu mohou pohybovat volně za předpokladu, že nebudou jakýmkoliv způsobem ohrožovat ostatní obyvatele a návštěvníky stájí. Psi nesmí honit drůbež, kočky, ani jiná zvířata, která jsou zde doma. Všichni psi se musí chovat tiše. Výkaly po psech si uklízí jeho majitel. Pes musí být vždy v doprovodu svého majitele, majitel nebo psovod musí mít psa pod kontrolou. Majitel si svého psa do areálu bere na svou vlastní zodpovědnost a je si vědom nebezpečí, které psům hrozí při volném pohybu mezi koňmi. Mnohdy se jedná o příhody s fatálními následky.
7. Vstupovat mimo vymezené prostory je zakázáno. Vstup do výběhů koní, stájí a jiných uzavřených prostor je povolen pouze na vlastní nebezpečí. Vstup 3. osobám do boxu ke koním je povolen pouze po souhlasu majitele zvířete.
8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí areálu.
9. V prostorách areálu je zakázáno chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata. Je zakázáno bez souhlasu pověřené osoby nebo majitele krmit koně a jiná zvířata. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky. Každý návštěvník, podnájemce nebo majitel koně je povinen se chovat ohleduplně a spravedlivě ke všem ostatním zvířatům ve stájích a na statku s vědomím, že tato jsou tam doma.
10. Za ztráty na věcech ručí provozovatel areálu jen za podmínek stanovených platnými právními předpisy občanského práva.

II. Provoz areálu, vstup do areálu

1. Chod areálu řídí provozovatel areálu nebo osoba jím pověřená. Výcvik může být veden instruktorem nebo cvičitelem, který je pověřen provozovatelem areálu.
2. Parkování v areálu motorových vozidel , vozíků a přívěsů je povoleno pouze na vyhrazených místech a může být zpoplatněno.
3. Vstup do areálu je každý povinen nahlásit provozovateli nebo pověřené osobě, která je v areálu přítomna a řídit se jejími pokyny.
4. Do areálu vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

III. Pravidla pro pohyb v prostoru výběhu a stájí

1. Do prostoru stájí je povoleno vstupovat pouze se svolením provozovatele nebo jím pověřené osoby. Vstup do stájových boxů, výběhů a do prostoru jízdárny je bez vědomí a doprovodu provozovatele nebo jím pověřené osoby zakázán.
2. Před přistoupením ke koni je nutné nejprve koně upozornit na svou přítomnost dostatečně hlasitým oslovením. V prostorách výběhu, jízdárny nebo jiných volných prostranstvích nikdy nepřistupovat ke koni zezadu!
3. Při práci s koňmi je třeba vždy dodržovat základní pravidla bezpečnosti při ošetřování koní:
– vždy stojíme tak, aby nemohlo dojít k zásahu kopyty koně nebo ke kousnutí (těsně u koně z boku nebo v bezpečné vzdálenosti)
– při pohybu v blízkosti koně stále sledovat jeho chování
4. Do prostoru výběhů a stájí je vstup povolen pouze ve vhodné obuvi (plná pevná bota).
5. Doporučuje se mít platné očkování proti tetanu a sjednáno úrazové pojištění.
6. Osoby mladší 18 let musí předložit písemný souhlas k jízdě na koni a k pohybu kolem koní alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

IV. Pravidla pro jízdu na koních

1. Každý jezdec musí být na jízdu na koni vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami. Je zakázáno účastnit se výcviku nebo vyjížďky bez ochranné přilby a vhodné obuvi (jezdecké boty nebo jiné boty s rovnou podrážkou a podpadkem). Dále doporučujeme přiléhavé kalhoty, triko nebo košili s dlouhým rukávem, rukavice, chapsy. Při jízdě na koni je zakázáno nosit řetízky, náramky, prsteny a jiné předměty, které by se mohly zachytit za výstroj koně.
2. Začínajícím jezdcům se doporučuje vyžádat si souhlas ošetřujícího lékaře.
3. Noví jezdci, kteří již mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí, jsou povinni objektivně informovat cvičitele o svých jezdeckých schopnostech. Cvičitel je povinen si tyto informace ověřit zkušební jízdou.
4. Před nasednutím na koně jsou jezdec i cvičitel povinni zkontrolovat výstroj koně, správné nasedlání a nauždění. Zjištěnou závadu jezdec ihned ohlásí cvičiteli.
5. Všichni jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolnímu prostředí v areálu i mimo něj. Kolemjdoucí pozdraví jezdci jako první.
6. Jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V průběhu jízdy na koni je zakázáno jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
7. Na vyjížďkách i při výcviku na jízdárně se jezdci řídí pokyny cvičitele. Cvičitel určuje tempo a trasu vyjížďky. Není dovolena jízda přes soukromá pole a louky bez souhlasu cvičitele.

V. Obecné bezpečnostní a organizační pokyny

1. Každá osoba, která se zdržuje v prostoru areálu, je povinna dodržovat obecně platné bezpečnostní, protipožární, hygienické, zdravotnické, veterinární a další předpisy, dále pokyny provozovatele areálu nebo cvičitele a podmínky tohoto Provozního řádu.
2. Každý je povinen v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu a uklízet použité věci a nářadí na určená místa.
3. V prostoru stájí, sedlovny, skladu sena, slámy a pilin platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
4. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty v prostorách areálu, přemísťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat v prostorách areálu vlastní elektrické přístroje a zařízení.
5. Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře.
6. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu nebo cvičiteli každou situaci, která vyžaduje zásah Policie ČR nebo Hasičů, a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru nebo odvrátil hrozící nebezpečí.

VI. Důležitá telefonní čísla:

  • První pomoc: 155
  • Policie: 158
  • Hasiči: 150
  • Integrovaný systém: 112

Veterinář: MVDr: Monika Najmanová 777 271 898, MVDr: Jan ŠTERC 608 969 578
Kovář: Víťa Krejčí: 606 251 232 Horse Emergency, Pavel Čechovský: 602 747 492
MAJITEL areálu: 603 578 869
Přejeme všem návštěvníkům příjemně strávené chvíle ve společnosti koní.

Za stáje Branišovice: Ing. Arch. Barbara Pavlovcová Ormston

Datum: 12.01.2020

Koně

Kalendář akcí

Květen 2022
So Ne Po Út St Čt
« Pro    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031